Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.voniava.sk, ktorého prevádzkovateľom je Veronika Repková, Nová Ľubovňa 674, 065 11, IČO 52145689, zapísaná v Živnostenskom registri: 710-16647, okresný úrad Stará Ľubovňa.

Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 22/2004 Z. z., o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení.

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

Kupujúci – spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Pred nákupom je potrebná registrácia kupujúceho vyplnením potrebných informácii k úspešnému splneniu objednávky.

Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.voniava.sk, tento výber potvrdí kliknutím na ikonku kúpiť. Po ukončení nakupovania zákazník klikne na ikonku nákupného košíka umiestnenú v pravom hornom rohu, skontroluje jeho obsah a vyplní informácie potrebné k úspešnému splneniu objednávky (spôsob platby, dopravy a pod.) a objednávku odošle/potvrdí. Platbu môže zrealizovať prevodom na účet, alebo cez platobné brány Besteron. Tiež je možné uhradiť objednávku pri prevzatí formou dobierky.

Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.voniava.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.voniava.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný e-mail kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch zmluvných strán).

Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.

Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je objednávka zo strany podnikateľa a zmluva vzniká až záväzným potvrdením objednávky objednaných produktov zo strany predávajúceho.

Cena

Cena jednotlivých produktov je uvádzaná bez dane z pridanej hodnoty (DPH) – predávajúci nie je platcom DPH. Spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny.

Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Konečná cena za tovar je uvádzaná v objednávkovom formuláre tesne pred odoslaním objednávky. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť. V tejto cene nie je zahrnuté poštovné, ktoré bude účtované podľa platných taríf Slovenskej pošty, a.s. v deň odoslania objednaného tovaru.

Platobné podmienky

Kupujúci si môže zvoliť spôsob platby, buď:

  • na dobierku,
  • prevodom na účet (vopred),
  • prostredníctvom online platobných brán Besteron,
  • v hotovosti – osobný odber.

Odberné miesto aj čas odberu je potrebné vopred dohodnúť.

Dodacie podmienky

Tovar je doručovaný prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. Tovar, ktorý je skladom a je objednaný v pracovných dňoch od pondelka do piatku je odoslaný v pondelok nasledujúceho týždňa. V prípade, že dodacia lehota presiahne 8 kalendárnych dní, tak bude kupujúci požiadaný o súhlas s predĺženou dodaciou lehotou.

V prípade spôsobu platby prevodom na účet je tovar expedovaný najneskôr nasledujúci pracovný deň po pripísaní čiastky na účet predávajúceho a spravidla doručený do dvoch pracovných dní odo dňa prijatia platby.

Ak tovar skladom nie je, je označený pojmom „dočasne nedostupný“, v tomto prípade je možné kontaktovať predávajúceho emailom alebo telefonicky a informovať sa o dostupnosti daného tovaru. Predávajúci oznámi kupujúcemu dodaciu lehotu a po jej odsúhlasení zo strany kupujúceho vznikne kúpna zmluva.

Cena za poštovné je účtovaná podľa platného cenníka Slovenskej pošty a.s. v deň odoslania zásielky. Platný cenník poštovného je uvedený na adrese www.posta.sk. Poplatky za balenie sa neúčtujú.

Neprevzatie tovaru

Kupujúci spotrebiteľ bezodkladne po prevzatí vizuálne skontroluje akosť a množstvo produktu a v prípade nezrovnalostí kontaktuje obratom predávajúceho. V prípade, že je zásielka viditeľne poškodená už pri preberaní od dopravcu, kupujúci tovar neprevezme, spíše s prepravcom protokol a o tejto skutočnosti informuje predávajúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu.

Ak kupujúci neprevezme objednaný tovar bez riadneho odstúpenia od zmluvy alebo bez toho, aby bola zásielka poškodená a spísaný protokol s prepravcom, je povinný zaplatiť predávajúcemu náklady vzniknuté s vybavením objednávky a jeho odoslaním vo výške 5 EUR.

Kupujúci podnikateľ je povinný ihneď po prevzatí vizuálne skontrolovať kvalitu a množstvo produktu a v prípade, že sa nezhoduje s objednávkou, ihneď, najneskôr nasledujúci pracovný deň po doručení produktu, kontaktovať predávajúceho. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.

V prípade neprevzatia objednaných produktov kupujúcim podnikateľom na adrese určenej kupujúcim bez predchádzajúcej dohody s predávajúcim o zrušení zmluvy, resp. stornovaní objednávky, vzniká predávajúcemu nárok na náhradu nákladov súvisiacich s odoslaním objednaných produktov vo výške 5 EUR. Toto nemá vplyv na nárok na náhradu škody.

Zrušenie objednávky

Kupujúci má právo návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zrušiť elektronickou formou (e-mailom) kedykoľvek pred vybavením objednávky predávajúcim – predtým, ako bola objednávka označená ako vybavená v systéme eshopu, o čom príde kupujúcemu okamžite emailové potvrdenie.

Po potvrdení objednávky je zákazník oprávnený zrušiť objednávku iba v prípade, ak predávajúci nesplní zmluvné podmienky dodania. Iné zrušenie návrhu, alebo inou formou ako e-mailom predávajúci neakceptuje. Pokiaľ kupujúci zruší potvrdenú a vyexpedovanú objednávku, je predávajúcemu povinný uhradiť škodu vzniknutú týmto jednaním (náklady spojené s doručovaním tovaru).

Ak zákazník zruší objednávku, ktorá je už uhradená platobnou kartou, bude mu vrátená suma znížená o poplatky, ktoré obchod uhradil pri príjme za tieto platby.

Odkaz na formulár pre odstúpenie od zmluvy nájdete TU.

Výmena tovaru

Tovar, ktorý bol už doručený u zákazníka nevymieňame nakoľko nie je možné preukázať to, že produkt nebol otváraný, použitý alebo s ním nebolo inak manipulované. 

Záručná doba

Na predávaný tovar sa vzťahuje záručná doba, ktorá je totožná s dobou spotreby, uvedenou na obale konkrétneho výrobku. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanicky poškodený, alebo bol zničený neodbornou manipuláciou zákazníka, nesprávne skladovaný a bol nesprávnym spôsobom používaný.

Reklamácie

Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Ak kupujúci pri preberaní tovaru zistí rozdiel v množstve tovaru alebo vady tovaru, je povinný spísať pri preberaní tovaru u doručovateľa zápis.  Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď t.j. v deň prevzatia tovaru nahlásiť predávajúcemu, najneskôr do 14 dní od doručenia zásielky.

Postup pri reklamácii:
1) Informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne
2) tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu
3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu  (ak bola reklamácia komunikovaná emailom, netreba uvádzať a pripájať  ďalšie dokumenty k zásielke)
4) doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode (ak bola objednávka vybavená online, netreba pripájať objednávku alebo faktúru, máme tieto dokumenty v systéme)

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou.

Aróma prírodných produktov môže byť subjektívne vnímaná rôzne, čo však nie je relevantný dôvod na reklamáciu.

Odstúpenie od zmluvy

Ak je kupujúcim fyzická osoba, kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle § 12 ods.1 zákona č. 102/2000 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. 

Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené e-mailom alebo písomne, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho, kupujúceho a odstúpenie od zmluvy musí byť do 7 pracovných dní od obdržania tovaru doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a nebezpečenstvo kupujúceho. 

Tovar nesmie byť použitý ani poškodený, musí byť zabalený (nepoškodený obal), kompletný a doručený predávajúcemu. Tovar musí byť zaslaný ako doporučená a poistená zásielka, prosím neposielajte tovar na dobierku, nebude akceptovaný. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, Vám zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť za tovar pošleme spôsobom, akým bol uhradený, a to najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy bez nároku na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny.

Oznámenie o odstúpení musí byť predávajúcemu doručené písomnou alebo elektronickou formou (e-mailom) do 12 hodín od e-mailového oznámenia predávajúceho, že doba dodania tovaru bude dlhšia ako 14 pracovných dní. Neskoršie doručenie odstúpenia od zmluvy alebo inou ako vyššie uvedenou formou predávajúci neakceptuje.

Doplňujúce opatrenia z dôvodu COVID-19

Zákazník môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.  Berúc do úvahy aktuálnu situáciu s vírusom COVID-19, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napríklad kozmetika, ktorej ochranný obal kupujúci porušil alebo otvoril) alebo tovar, ktorý sa v ochrannom obale nenachádza.

Bezpečnostný projekt

Prevádzkovateľ. vyhlasuje, že má spracovaný Bezpečnostný projekt informačných systémov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. a vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení v znení  novely vyhlášky č. 117/2014 Z. z. Tento projekt je aktualizovaný podľa zákona 18/2018 Z.z., nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – General Data Protection Regulation (GDPR) a smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/680. Pracovníci eshopu, ktorí pracujú s osobnými údajmi sú písomne poučení a oprávnení na prácu s osobnými údajmi podľa  zákona č. 18/2018 Z. z.  Zároveň sú si vedomí dôležitosti dodržiavania pravidiel etiky pri práci s osobnými údajmi.

Služba Overené zákazníkmi

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Záverečné ustanovenia

1.Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2. Práva odberateľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

3. Predávajúci ani odberateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené “vyššou mocou” alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

Tieto obchodné podmienky sú platné od od 01. januára 2019.